***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย***


  »
 Home

  » Contact Us

  » ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  » ประวัติความเป็นมา

  » กรอบการดำเนินงาน

  » หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

  » คณะผู้บริหารประจำคณะ

  » คณะกรรมการประจำคณะ

  » คณะกรรมการวิชาการคณะ

  » คณาจารย์ประจำคณะ

  » กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

  » บุคลากรประจำคณะ

  » ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  » จุลสารดอกฝ้าย

  » ปฏิทินกิจกรรมคณะ

  » จำนวนนิสิตนักศึกษา

 » ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

 » 
จรรยาบรรณของนักวิจัยสำหรับคณาจารย์

 » อัตลักษณ์ไทเลย
» ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
»  การจัดการความรู้ KM 

เว็บวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
คลิ๊ก !! http://fon.man.lru.ac.th/myweb/

ชมรมศิษย์เก่า
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย*** ลงทะเบียน ศิษย์เก่า วจ.เชิญค่ะ ***
ดูรายละเอียด คลิ๊ก!!!

ประกาศ

บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2558
ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสำรวจภาวะการณ์มีงานทำ

ด่วน !!!!
แบบฟอร์มสำรวจภาวะการณ์มีงานทำ คลิ๊ก!!
E-mail : Ting_lru@hotmail.com
หรือทางไปรษณีย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

อัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
"ทักษะดี มีวินัย ใฝ่อาสา พัฒนาตนเองและท้องถิ่น"

27 ก.ค..2559 คณะวิทยาการจัดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาพกิจกรรม

26 ก.ค..2559 คณะวิทยาการจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
ในประเด็นการบริหารความเสี่ยง(Risk) ภาพกิจกรรม

6 ก.ค..2559 คณะวิทยาการจัดการโครงการ3D การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด ภาพกิจกรรม

28 มิ.ย.2559 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ "คิดดี มีรวย" ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา อาคาร 19 ภาพกิจกรรม

23 มิ.ย.2559 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาพกิจกรรม

25 พ.ค.2559 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 ” ภาพกิจกรรม

13 มี.ค. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SPSSณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 19301-19302 อาคาร 19 ภาพกิจกรรม

12-13 มี.ค. 2559 โครงการอบรมการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ
ภาพกิจกรรม

12 มี.ค. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Word press
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 19301-19302 อาคาร 19 ภาพกิจกรรม

29 ก.พ. - 1 มี.ค. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเชียนรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)"
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร 19 ภาพกิจกรรม

3,10,17 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ เรื่องการบริหารจัดการงานเอกสาร
ด้วยโปรแกรม Microsoft word 2013 และ Microsoft excel 2013 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 19301-19302
อาคาร 19 ภาพกิจกรรม

3,10,17 และ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการอบรมพิมพ์ดีดและงานสารบรรณ
ณ  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ชั้น 3 ห้อง 19312 อาคาร 19
ภาพกิจกรรม

 
  


  » งานบัณฑิตศึกษา

  » 
สาขาวิชาการบัญชี

  » 
สาขาวิชาการจัดการ

  » 
สาขาวิชาการตลาด

  » 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม


  »
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  » 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน


  » 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  » 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

  » 
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจคณะวิทยาการจัดการา
  » รายงานประจำปี

  » 
งานประกันคุณภาพการศึกษา

  » 
ระบบบริการการศึกษา


....ตอบแบบสอบถาม
คลิ๊ก!!!!!...

จำนวนผู้เข้าชม

visit counter for blogspot

เริ่ม วันที่ 6 สิงหาคม 2552สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231