***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย***


  »
 Home

  » Contact Us

  » ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

  » ประวัติความเป็นมา

  » กรอบการดำเนินงาน

  » หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

  » คณะผู้บริหารประจำคณะ

  » คณะกรรมการประจำคณะ

  » คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

  » คณาจารย์ประจำคณะ

  » กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

  » บุคลากรประจำคณะ

  » ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  » จุลสารดอกฝ้าย

  » ปฏิทินกิจกรรมคณะ

  » จำนวนนิสิตนักศึกษา

 » ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

 » 
จรรยาบรรณของนักวิจัยสำหรับคณาจารย์

 » อัตลักษณ์ไทเลย
» ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
»  การจัดการความรู้ KMอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
"ทักษะดี มีวินัย ใฝ่อาสา พัฒนาตนเองและท้องถิ่น"
>> ภาพกิจกรรม

7-8 เมษายน 2561 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักบัญชี ในศตวรรษที่21
คลิกดูภาพกิจกรรม

5-6 เมษายน 2561 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คลิกดูภาพกิจกรรม

1 เมษายน 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจผ่านแอพลิเคชันออนไลน์
คลิกดูภาพกิจกรรม

1 เมษายน 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ ศูนย์เลย
คลิกดูภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา: การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
คลิกดูภาพกิจกรรม

>> ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยบริษัท เอเชียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน รายละเอียดตามรูปแนบ >> คลิก
  • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า >> คลิก
  • ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี2561 >> คลิก
  • คณะวิทยาการจัดการ ขอมอบจักรยาน จำนวน 2 คัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ >> คลิก
  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน THE WINNER AWARD โครงการ U POWER Digital Idea Challenge Season2 >> คลิก
>> บทความ
  


  » งานบัณฑิตศึกษา

  » 
สาขาวิชาการบัญชี

  » 
สาขาวิชาการจัดการ

  » 
สาขาวิชาการตลาด

  » 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
     และการโรงแรม


  »
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
     ธุรกิจ


  » 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
     สื่อสารมวลชน


  » 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  » 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
     ธุรกิจ


  » 
สาขาวิชาการจัดการ
     โลจิสติกส์


  » 
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจคณะวิทยาการ
     จัดการ

  » 
รายงานประจำปี

  » 
งานประกันคุณภาพ
     การศึกษา


  » 
ระบบบริการการศึกษา

  » 
เว็บไซต์ศิษย์เก่า

  » 
ฐานข้อมูลนักวิจัย
     คณะวิทยาการจัดการ....ตอบแบบสอบถาม
คลิ๊ก!!!!!...

จำนวนผู้เข้าชม

visit counter for blogspot

เริ่ม วันที่ 6 สิงหาคม 2552สงวนลิขสิทธิ์ @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4283-5231