ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานอย่างมั่นคงคณะวิทยาการจัดการ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานอย่างมั่นคงคณะวิทยาการจัดการ 9มีนาคม 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานอย่างมั่นคงคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย คุณฐานิดา ต้นก่อหลวง (ศิษย์เก่า)
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม