ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

“ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู” พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศเหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
องค์การนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 มกราคม 2565 ณ หอประชุมขุมทองวิไล

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม