ทำเนียบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ทำเนียบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาภัทร์ วสันต์สกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิลปวัฒนธรรม

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์เกศนี จึงวัฒนตระกูล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพ