อาจารย์ประคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อ. อุไรวรรณ บุษทิพย์
Uraiwan Butsathip
ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (เลย)
อ.สนั่น พรมศิลา
Sanan Promsila
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ผศ.ชินเชิง แก้วก่า
Asst. Prof. Chinchoeng Kaewka
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ผศ.ดร.ลภัสรดา  พิชญาธีรนาถ
Asst. Prof. Dr. Laphatrada Pitchayatheeranart
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​
ผศ.อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
Asst. Prof. Amphapath Wasunsakul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
Satiya Klinsukhon, Ph.D.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล
Kasanee Juengwattanatrakul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อ.เพลินพิศ โพธิ์วัน
Ploenpit Powan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​
อ.ขนิษฐา หาระคุณ
Khanidta Harakun
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​
อ.นริศรา ธรรมรักษา
Naritsara Tummaruksa
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​
ผศ.เมชยา ท่าพิมาย
Asst. Prof. Mechaya Thapimai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อ.วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์​
Wanunporn Chuenpiboon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​
อ.สัญญา เนียมเปรม
Sanya Nreemprem
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ​

ดร.เมทยา อิ่มเอิบ
Methaya Imerb, Ph.D.
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช
Asst. Prof. Dr.Anchalee Kokanuch
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
ผศ.ดร.อารีรัตน์ ภูธรรมะ
Asst. Prof. Dr. Areerat Phuthamma
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.ดร.กานต์ธีรา พละบุตร
Asst. Prof. Kantheera Palabud
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​

ผศ.เหมวดี กายใหญ่
Asst. Prof. Hemwadee Kaiyai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​
ผศ.รวัฒน์ มันทรา
Asst. Prof. Rawat Mantra
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​
ผศ.อภิรดี คำไล้
Asst. Prof. Apiradee Khamlai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​
ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
Asst. Prof. Pantawan Butdeesuwan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ดร.ศศิธร กกฝ้าย
Sasithorn Kokfai, Ph.D.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

ดร.ตะวันรอน สังยวน
Tawanron Sungyuan, Ph.D.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​
อ.วิลัยพร ยาขามป้อม
Vilaiporn Yakampom
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​
อ.เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
Yaothtda Rattanaphonsaen
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​
อ.วีระยุทธ รัชตเวชกุล​
WEERAYUT RATCHATAWETCHAKUL
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ​
ว่าที่ร้อยเอก.นรชัย สอนใส
Norachai Sornsai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ผศ.ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง
Asst. Prof. Dr. Jaruporn Meesuptong

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ดร.วรรณวิสา ไพศรี
Wanwisa Paisri, Ph.D.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
อ. กิติยา คีรีวงก์
Kitiya Kiriwong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
อ. อรจิต ชัชวาลย์
Orajit Chatchawan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
อ. ไหมคำ ตันติปทุม
Maikam Tantipatum
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อ.ญาณินท์ ทองมาก
Yanin Thongmak
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์
Asst. Prof. Dr.Warintorn Tophan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.นิกร น้อยพรม
Asst. Prof. Nikorn Noiprom
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.อนุชา วิลัยแก้ว
Asst. Prof. Anucha Wilaikaew
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อ. จิราวดี กำยาน
Jirawadee Kumyan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

อ.พิชญา ขุนศรี
Pitchaya Khunsri
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม
Asst. Prof. Dr. Prayut Wannaudom
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
Pompong Mahaponpong, Ph.D.
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ดร.ณัฐฐิญา ทรัพย์ปุญญากุล
Nattiya Sappunyakun, Ph.D.
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
อ.อัญญาภัสส์ร ชลพัชร์สิทธิกุล
Unyapassorn Chonlarpatsittikul
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

อ. ปฐมาวดี คำทอง
Patamawadee Khamthong
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
ผศ.ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
Asst. Prof. Dr. Charinya Wangwatcharakul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
ผศ.ณิชนันทน์ กะวิวังสกุล
Asst. Prof. Nitchanan Kawiwangsakul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
อ. ไหมคำ ตันติปทุม
Maikam Tantipatum
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

อ.วรากร พิมพาคุณ
Warrakorn Pimpakun
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

อ.ชวลิต ยศสุนทร
Chawalit Yossunthon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
อ.ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
Phatnutsuda Jaruteerapan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.สกุลไทย ป้อมมะรัง
Sakunthai Pommarang
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
อ.สนั่น พรมศิลา
Sanan Promsila
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
อ.กาญจนา ศรีบุรินทร์
Kanjana Sriburin
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.วรรณวิศา ชัชวาลย์
Wanwisa Chatchawan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.พลกร วงศ์ลา
Palakorn Wongla
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดร.วรากรณ์ ใจน้อย
Warakorn Jainoi, Ph.D.
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
Sanchai Kiatsongchai, Ph.D.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
Wisitsiri Chusakul, Ph.D.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อ.รภัสสา ชาติกุล
Rapassa Chartkul
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อ.ปรียาพร พิชิตรานนท์
Preeyaporn Pichitranon
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อ.รดาศา เนตรแสงสี
Radasa Netsangsee
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ
Asst. Prof. Dr. Pichit prapinit
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

อ.ณปาล อุทยารัตน์
Napal Uttayaratana
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
อ.ภัชธีญา บุญฤทธิ์
Patchateeya Boonrit
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
อ.ไพโรจน์ ชัชวาลย์
Pairoj Chatchawan
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

อาจารย์สาขาวิชาการเงิน

อ.จิราวดี กำยาน
Jirawadee Kumyan
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน
ดร.ศศิธร กกฝ้าย
Sasithorn Kokfai, Ph.D.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
อ.วรรณวิศา ชัชวาลย์
Wanwisa Chatchawan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
อ.นรชัย สอนใส
Norachai Sornsai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน