บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรสายสนับสนุน

นางชยุตรา ชัยสิทธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ

งานบริหารทั่วไป

นางสาวอัญชิสา ปัดสำราญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวประกาย นามผา
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางณัฐฐิญา สุขะ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุสรณ์ พรหมมาศ
นักวิชาการพัสดุ

นายพิพัธน์ วังคำ
เจ้าหน้าที่ห้องเอกสารการพิมพ์

นางอรอะนงค์ หล่มเหลา
เจ้าพนักงานห้องสมุด

งานพัฒนานักศึกษา งานวิจัยและพัฒนา

นางสาวเกศฤทัย ศรีสุทร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานวิชาการ

นางสาวเกศฤทัย ศรีสุทร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายประสิทธิ์ฏิชัย ชัยยันต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

แม่บ้าน

นางบุผา จันทะวัน
แม่บ้าน

นางอุทิศ ศรีวิเศษ
แม่บ้าน

นางประสิทธิ์ บุญป้อง
แม่บ้าน