อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ

ดร.เมทยา อิ่มเอิบ
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.ดร.อารีรัตน์ ภูธรรมะ
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.เหมวดี กายใหญ่
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
ดร.ศศิธร กกฝ้าย
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
อ.วิลัยพร ยาขามป้อม
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.ดร.กานต์ธีรา พละบุตร
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
ดร.ตะวันรอน สังยวน
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
ว่าที่ร้อยเอก.นรชัย สอนใส
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.อภิรดี คำไล้
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
อ.เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.รวัฒน์ มันทรา
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
lru mailfacebook
อ.วีระยุทธ รัชตเวชกุล​
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
hotmaillru mailfacrbook

สาขาวิชาการบัญชี

อ.อุไรวรรณ บุษทิพย์​
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
websitelru-mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.เพลินพิศ โพธิ์วัน
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
websitelru-mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.สนั่น พรมศิลา
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
websitelru-mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ชินเชิง แก้วก่า​
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
websitelru-mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ​
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
websitelru-mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ์​
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
websitelru-mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล​
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
websitelru-mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.อำภาภัทร์ วสันต์สกุล​
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
websitelru-mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.ขนิษฐา หาระคุณ​
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
websitelru-mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.นริศรา ธรรมรักษา​
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
websitelru-mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
สาขาวิชาการบัญชี
websitelru-mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.เมชยา ท่าพิมาย
สาขาวิชาการบัญชี
websitegmailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.สัญญา เนียมเปรม
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
websitelru mailสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

อ.วรรณวิสา ไพศรี
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
websitelru-mailสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย
ผศ.ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง
อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
websitelru-mailสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย
อ.กิติยา คีรีวงก์
อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
websitelru-mailสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย
อ.อรจิต ชัชวาลย์​
อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
websitelru-mailสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย
อ.ไหมคำ ตันติปทุม
อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
websitelru-mailสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดร.วรากรณ์ ใจน้อย
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
websitelru-mailสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
websitelru-mailสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.รภัสสา ชาติกุล
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
websitelru-mailสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.ปรียาพร พิชิตรานนท์
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
websitelru-mailสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
websitelru-mailสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อ.ญาณินท์ ทองมาก
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
websitelru-mailเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.อนุชา วิลัยแก้ว
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
websitelru-mailเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
websitelru-mailเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.นิกร น้อยพรม
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
websitemailเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

อ.อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
websitelru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รศ.ดร.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง
อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
websitelru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
websitelru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม
อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
websitelru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.ณัฐฐิญา ทรัพย์ปุญญากุล
อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
websitelru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.พิชญา ขุนศรี
อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
websitelru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

อ.ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
ณิชนันทน์lru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
อ.ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

 

Motion Graphic

ภัทร์ณัฐสุดาlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
อ.ชวลิต ยศสุนทร
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
ชวลิตlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
ผศ.ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
ชรินทร์ญาlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
อ.วรกร พิมพาคุณ
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
วรกรlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
อ.ปฐมาวดี คำทอง
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
ปฐมาวดีlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
อ.ไหมคำ ตันติปทุม
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
ไหมคำlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU

สาขาวิชาการเงิน

อ.จิราวดี กำยาน
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
จิราวดีlru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.ศศิธร กกฝ้าย
อาจารย์สาขาวิชาการเงิน
ศศิธรlru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.วรรณวิศา นครขวาง
อาจารย์สาขาวิชาการเงิน
วรรณวิศาlru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส
อาจารย์สาขาวิชาการเงิน
นรชัยlru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อ.ณปาล อุทยารัตน์
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ณปาลlru-mailสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.เลย
ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิชิตlru-mailสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.เลย
อ.รดาศา เนตรแสงสี
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รดาศาlru-mailสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.เลย
อ.ไพโรจน์ ชัชวาลย์
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ไพโรจน์lru-mailสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.เลย
อ.ภัชธีญา บุญฤทธิ์
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ภัชธีญาlru-mailสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.เลย

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.สกุลไทย ป้อมมะรัง
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สกุลไทยlru-mailสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.สนั่น พรมศิลา
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สนั่นlru-mailสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.พลกร วงศ์ลา
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
พลกรlru-mailสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.กาญจนา ศรีบุรินทร์
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
กาญจนาlru-mailสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to ...