อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ

ดร.เมทยา อิ่มเอิบ

ดร.เมทยา อิ่มเอิบ

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การจัดการ ,บริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช

ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ,การจัดการและองค์การ ,หลักการวิจัยทางธุรกิจ ,พฤติกรรมและการพัฒนาองค์การ

ผศ.ดร.กานต์ธีรา พละบุตร

ผศ.ดร.กานต์ธีรา พละบุตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

การจัดการ

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ภูธรรมะ

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ภูธรรมะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจ ,การจัดการ

ผศ.เหมวดี กายใหญ่

ผศ.เหมวดี กายใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

การจัดการ ,การบัญชี

ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

การจัดการ

ผศ.อภิรดี คำไล้

ผศ.อภิรดี คำไล้

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

Business Management

ผศ.รวัฒน์ มันทรา

ผศ.รวัฒน์ มันทรา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

การจัดการ ,การบัญชี

ดร.ตะวันรอน สังยวน

ดร.ตะวันรอน สังยวน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

การเงิน ,การคลัง

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ,การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการ ,ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ.วิลัยพร ยาขามป้อม

อ.วิลัยพร ยาขามป้อม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจ ,การจัดการ

ว่าที่ร้อยเอก.นรชัย สอนใส

ว่าที่ร้อยเอก.นรชัย สอนใส

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

Management

อ.เยาว์ธิดา รัตนพลแสน

อ.เยาว์ธิดา รัตนพลแสน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

การบริหารจัดการ

อ.วีระยุทธ รัชตเวชกุล​

อ.วีระยุทธ รัชตเวชกุล​

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

Management

สาขาวิชาการบัญชี

อ.อุไรวรรณ บุษทิพย์

อ.อุไรวรรณ บุษทิพย์

ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(เลย)

การบัญชีต้นทุน ,การบัญชีบริหาร ,การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

Accounting ,Internal Audit ,Tax Accounting ,Audit

ผศ.ชินเชิง แก้วก่า

ผศ.ชินเชิง แก้วก่า

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

Financial Accounting ,Managerial Accounting

ผศ.อำภาภัทร์ วสันต์สกุล

ผศ.อำภาภัทร์ วสันต์สกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

บัญชีบริหาร ,ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ์

ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

การบัญชี ,โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

อ.สนั่น พรมศิลา

อ.สนั่น พรมศิลา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

การบัญชี

อ.เพลินพิศ โพธิ์วัน

อ.เพลินพิศ โพธิ์วัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

Software Package for Accounting

อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล

อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

การบัญชี ,บริหารธุรกิจ

อ.ขนิษฐา หาระคุณ

อ.ขนิษฐา หาระคุณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

การบัญชีต้นทุน

อ.นริศรา ธรรมรักษา

อ.นริศรา ธรรมรักษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

ตรวจสอบภายใน ,สอบบัญชี ,การวางระบบบัญชี

อ.เมชยา ท่าพิมาย

อ.เมชยา ท่าพิมาย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

การบัญชี

อ.วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์​

อ.วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์​

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

การบัญชี

อ.สัญญา เนียมเปรม

อ.สัญญา เนียมเปรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี​

Accounting

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ดร.วรรณวิสา ไพศรี

ดร.วรรณวิสา ไพศรี

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

การวิจัยการตลาด

ผศ.ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง

ผศ.ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

Service Marketing ,Marketing strategy ,Marketing Creativity ,Marketing ,Communication ,Digital Marketing

อ.กิติยา คีรีวงก์

อ.กิติยา คีรีวงก์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

พฤติกรรมผู้บริโภค ,การสื่อสารการตลาด ,กิจกรรมการตลาด

อ.อรจิต ชัชวาลย์

อ.อรจิต ชัชวาลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

การตลาด

อ.ไหมคำ ตันติปทุม

อ.ไหมคำ ตันติปทุม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

Artificial Intelligence ,Machine Learning ,Deep Learning ,Python Programming

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดร.วรากรณ์ ใจน้อย

ดร.วรากรณ์ ใจน้อย

ประธานกรรมการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การท่องเที่ยวและการโรงแรม ,การท่องเที่ยวโดยชุมชน , มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ,การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ,การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย

ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การท่องเที่ยว ,การจัดการธุรกิจบริการ ,การตลาดบริการ ,ภาษาอังกฤษ

ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล

ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การจัดการท่องเที่ยว ความเดิมแท้ (Authenticity)

อ.รภัสสา ชาติกุล

อ.รภัสสา ชาติกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Hotel and Tourism management ,Hotel management ,Hospitality management ,Restaurant mangement

อ.ปรียาพร พิชิตรานนท์

อ.ปรียาพร พิชิตรานนท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ,การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อ.ญาณินท์ ทองมาก

อ.ญาณินท์ ทองมาก

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Applied economic for business, project analysis ,Applied mathematics and statistics for economic and business

ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์

ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ ,Microsoft office ได้แก่ Word Excel PowerPoint

ผศ.นิกร น้อยพรม

ผศ.นิกร น้อยพรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การเงิน ,การคลัง

ผศ.อนุชา วิลัยแก้ว

ผศ.อนุชา วิลัยแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

อ.จิราวดี กำยาน

อ.จิราวดี กำยาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การบัญชี การเงินและการธนาคาร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

อ.พิชญา ขุนศรี

อ.พิชญา ขุนศรี

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

Graphic design , Animation and Visual Effects ,Photography ,design research

รศ.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง

รศ.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง

อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

สื่อสารมวลชน ,ประชาสัมพันธ์ ,สื่อสารพัฒนา ,วิจัย

ผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม

ผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม

อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

นิเทศศาสตร์ ,การสื่อสารมวลชน ,การสื่อสารชุมชน ,สื่อพื้นบ้าน

ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์

ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์

อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

นิเทศศาสตร์

ดร.ณัฐฐิญา ทรัพย์ปุญญากุล

ดร.ณัฐฐิญา ทรัพย์ปุญญากุล

อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

Public Relation ,Advertising ,Communication in rural development

อ.อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล

อ.อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล

อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

Digital Media Production ,Script Writing ,Journalism ,Advertising ,Radio&Television Broadcasting

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

อ.ปฐมาวดี คำทอง

อ.ปฐมาวดี คำทอง

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Graphic Design ,Infographic ,Animation ,Motion Graphic

ผศ.ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล

ผศ.ดร.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Artificial Intelligence ,Machine Learning ,Deep Learning ,Python Programming

อ.ณิชนันทน์ กะวิวังสกุล

อ.ณิชนันทน์ กะวิวังสกุล

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Artificial Intelligence ,Machine Learning ,Deep Learning ,Python Programming

อ.ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์

อ.ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Graphic Design ,Infographic ,Animation ,Motion Graphic

อ.ไหมคำ ตันติปทุม

อ.ไหมคำ ตันติปทุม

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Artificial Intelligence ,Machine Learning ,Deep Learning ,Python Programming

อ.ชวลิต ยศสุนทร

อ.ชวลิต ยศสุนทร

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Database system ,Website ,Web Application }Programming

อ.วรกร พิมพาคุณ

อ.วรกร พิมพาคุณ

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Artificial Intelligence ,Machine Learning ,Deep Learning ,Python Programming

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อ.รดาศา เนตรแสงสี

อ.รดาศา เนตรแสงสี

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การจัดการโลจิสติกส์

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

Economics Logitics and Supply chain ,Economics Evaluate Project and Planing , Logistics and Border trade ,Research in Economics and logistics

อ.ณปาล อุทยารัตน์

อ.ณปาล อุทยารัตน์

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

Warehouse Management ,Green Logistics Management

อ.ภัชธีญา บุญฤทธิ์

อ.ภัชธีญา บุญฤทธิ์

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

Logistics management

อ.ไพโรจน์ ชัชวาลย์

อ.ไพโรจน์ ชัชวาลย์

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

Logistics

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.สกุลไทย ป้อมมะรัง

อ.สกุลไทย ป้อมมะรัง

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การจัดการองค์การ ,การจัดการเชิงกลยุทธ์ , การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.สนั่น พรมศิลา

อ.สนั่น พรมศิลา

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

การบัญชี

อ.กาญนา ศรีบุรินทร์

อ.กาญนา ศรีบุรินทร์

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Chinese language , International trade

อ.พลกร วงศ์ลา

อ.พลกร วงศ์ลา

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Modern Trade Management , Business Administration

อ.วรรณวิศา ชัชวาลย์

อ.วรรณวิศา ชัชวาลย์

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สาขาวิชาการเงิน

อ.จิราวดี กำยาน

อ.จิราวดี กำยาน

ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

การบัญชี การเงินและการธนาคาร

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

ดร.ศศิธร กกฝ้าย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน

การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ.วรรณวิศา นครขวาง

อ.วรรณวิศา นครขวาง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน

IC Complex 1 ผู้แนะนำการลงทุน “ด้านตลาดทุน” คือ แนะนำ ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน ตราสารอนุพันธ์

ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส

ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน

Management