อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ

ดร.เมทยา อิ่มเอิบ
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.ดร.อารีรัตน์ ภูธรรมะ
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.เหมวดี กายใหญ่
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page
ดร.ศศิธร กกฝ้าย
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page
อ.วิลัยพร ยาขามป้อม
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page
ผศ.ดร.กานต์ธีรา พละบุตร
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page
ดร.ตะวันรอน สังยวน
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page
ว่าที่ร้อยเอก.นรชัย สอนใส
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page
อ.อภิรดี คำไล้
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page
อ.เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
อาจารย์
googlelru-mailFacebook Page

สาขาวิชาการบัญชี

อ.เพลินพิศ โพธิ์วัน
ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน(เลย)
gmaillru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.สนั่น พรมศิลา
อาจารย์
gmaillru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ชินเชิง แก้วก่า​
อาจารย์
hotmaillru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ​
อาจารย์
gmaillru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ์​
อาจารย์
gmaillru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล​
อาจารย์
-lru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.อำภาภัทร์ วสันต์สกุล​
อาจารย์
-lru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.อุไรวรรณ บุษทิพย์​
อาจารย์
gmaillru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.ขนิษฐา หาระคุณ​
อาจารย์
gmaillru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.นริศรา ธรรมรักษา​
อาจารย์
gmaillru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาการตลาด

อ.อรจิต ชัชวาลย์​
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
้hotmaillru-mailสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย
ดร.จารุพร มีทรัพย์ทอง
อาจารย์
้hotmaillru-mailสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย
อ.กิติยา คีรีวงก์
อาจารย์
้hotmaillru-mailสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย
อ.วรรณวิสา ไพศรี
อาจารย์
้hotmaillru-mailสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเลย

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.ปรียาพร พิชิตรานนท์
ประธานกรรมการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมlru-mailสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมlru-mailสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.รภัสสา ชาติกุล
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมlru-mailสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.วรากรณ์ ใจน้อย
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมlru-mailสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมlru-mailสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาจารย์อลิสา โวหารกล้า
อาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมlru-mailสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.อนุชา วิลัยแก้ว
ประธานสาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์lru-mailเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.ทัศนา กุลัตถ์นาม
อาจารย์
สาขาเศรษฐศาสตร์lru-mailเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์
อาจารย์
สาขาเศรษฐศาสตร์lru-mailเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.นิกร น้อยพรม
อาจารย์
สาขาเศรษฐศาสตร์mailเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.ญาณินท์ ทองมาก
อาจารย์
สาขาเศรษฐศาสตร์lru-mailเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

อ.อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล
รักษาการประธานสาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
สาขาวิชานิเทศศาสตร์lru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รศ.ดร.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์lru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์lru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์lru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.พิชญา ขุนศรี
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์lru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.ณัฐฐิญา พัวรุ่งโรจน์
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์lru-mailสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

อ.วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
อ.ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
อาจารย์

 

Motion Graphic

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
อ.ชวลิต ยศสุนทร
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
ผศ.ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
อ.วรกร พิมพาคุณ
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
อ.ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
อ.ปฐมาวดี คำทอง
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU
อ.ไหมคำ ตันติปทุม
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจlru-mailสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Bizcom LRU

สาขาวิชาการเงิน

อ.จิราวดี กำยาน
ประธานสาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการเงินlru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินlru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ดร.ศศิธร กกฝ้าย
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินlru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.วรรณวิศา นครขวาง
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินlru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส
อาจารย์
สาขาวิชาการเงินlru-mailสาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อ.ณปาล อุทยารัตน์
ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายg=olru-mailสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.เลย
ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายg=olru-mailสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.เลย
อ.รดาศา เนตรแสงสี
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายg=olru-mailสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.เลย
อ.ไพโรจน์ ชัชวาลย์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายg=olru-mailสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.เลย
อ.ภัชธีญา บุญฤทธิ์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายg=olru-mailสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.เลย

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อ.สกุลไทย ป้อมมะรัง
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่lru-mailสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.สนั่น พรมศิลา
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่lru-mailสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.พลกร วงศ์ลา
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่lru-mailสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อ.กาญจนา ศรีบุรินทร์
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่lru-mailสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Share to ...