ติดต่อเรา

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5231 เบอร์โทรสาร 0-4283-5231
หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 45112