“ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ปี2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

การนำเสนอโครงการย่อย

Read more

ประชุมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 14 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะวิทยาการจัดการ มห

Read more