การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสต์ดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤ

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ

การตรวจประเมินคุณภาพ

Read more

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภา

Read more

แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการแและอาจารย์ประจำสาขาวิชาพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภา

Read more

แนะนำสาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภา

Read more

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภา

Read more

การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ STAKEHOLDER เพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ วิชาแกนบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.

Read more

การสร้างสมรรถนะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read more