รายงานการค้นคว้าอิสระ ปี2566

  1. อิทธิพลของกลยุทธ์การปรับตัวที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในยุคดิจิทัล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย (5 downloads )
  2. การรับรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการจัดการงานสารบรรณด้วยเทคนิค ECRS กรณีศึกษา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (3 downloads )
  3. ผลกระทบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (3 downloads )
  4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงในการให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกของสหกรณ์ประเภทการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย (3 downloads )
  5. กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย (3 downloads )
  6. แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (3 downloads )
  7. ผลกระทบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (3 downloads )