อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ผศ.รวัฒน์ มันทรา
Asst. Prof. Rawat Mantra

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น
สาขาวิชาการจัดการ

อ.วีระยุทธ รัชตเวชกุล​
WEERAYUT RATCHATAWETCHAKUL

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น
สาขาวิชาการจัดการ

อ.วีระยุทธ รัชตเวชกุล​
WEERAYUT RATCHATAWETCHAKUL

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น
สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.รวัฒน์ มันทรา
Asst. Prof. Rawat Mantra

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น
สาขาวิชาการบัญชี

อ.สัญญา เนียมเปรม
Sanya Nreemprem

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น
สาขาวิชาการบัญชี