ประวัติคณะวิทยาการจัดการ

ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดการได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) เมื่อ พ.ศ. 2527  มีนายธวัชชัย  สีสุกอง เป็นหัวหน้าคณะคนแรก โดยการดำเนินงานในระยะแรกได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบัญชีและการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

        ปี พ.ศ. 2538  มีการตราพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และได้เปลี่ยนจาก “วิทยาลัยครู”เป็น “สถาบันราชภัฏ”  ซึ่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้เปลี่ยนคำเรียกใหม่เป็นคณะวิทยาการจัดการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Management Science” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และให้เรียกหัวหน้าคณะว่าคณบดี

        ปี พ.ศ. 2541 คณะวิทยาการจัดการได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเป็นแบบโปรแกรมวิชาโดยแบ่งเป็น 6  โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและใน ปี พ.ศ. 2550 คณะวิทยาการจัดการได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเป็นแบบสาขาวิชา

        ปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนหลักสูตร  2  หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ประกอบด้วย  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ประกอบด้วย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการมีอาคารสำนักงาน 1 หลัง ที่ใช้เป็นห้องสำนักงานคณะ ห้องพักอาจารย์  ห้องประชุม  ห้องปฏิบัติการการตลาด ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่วนห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง

        ปีการศึกษา 2557  คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร
และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรในระดับปริญญาตรี  ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาใหม่ คือ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ประกอบด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์และแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

        คณะวิทยาการจัดการมีอาคารสำนักงาน 1 หลังที่ใช้เป็นห้องสำนักงานคณะ ห้องพักอาจารย์  ห้องประชุมศรีสองรัก ห้องสมุด ห้องศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย ส่วนห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทยจำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางการบัญชี  1 ห้อง และห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ อยู่ที่ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  (อาคาร 19)

       ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีการจัดทำหลักสูตรใหม่จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปลี่ยนเป็น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

       ดังนั้น จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
1.2 สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
1.3 สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558)
1.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)
1.6 สาขาวิชาการเงิน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
2.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)
3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
3.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

       ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด  ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตรคือ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดังนั้น จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.2 สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.3 สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
1.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)
1.6 สาขาวิชาการเงิน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
2.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
3.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

        ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.2 สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.3 สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)
สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
2.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
3.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

        ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร 9 สาขาวิชา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรและได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี 1 หลักสูตร และจัดทำหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร ที่มีการดำเนินการในช่วงระยะเวลา 1 สิงหาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2562  มีรายเอียดดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.2 สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.3 สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
1.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) จะรับนักศึกษาในปีการศึกษ
1.6 สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
1.7 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)จะรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
2.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
3.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

        ปีการศึกษา 2562-2563 คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร  10  สาขาวิชา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรและได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี  3 หลักสูตร มีรายเอียดดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา
1.1 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.2 สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.3 สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)รับนักศึกษาปีการศึกษา 2563
1.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
1.6 สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1.7 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
2.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
3.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
4.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร 10 สาขาวิชา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรและได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี 4 หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร มีรายเอียดดังนี้

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1.สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) รับนักศึกษาปีการศึกษา 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา
2.1 สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
2.2 สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
2.3 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
2.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) รับนักศึกษาปีการศึกษา 2563
2.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
2.6 สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2.7 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
3.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
4.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา
5.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

ทำเนียบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

นายธวัชชัย  สีสุกอง
หัวหน้าคณะ
พ.ศ.2527-2529

นายสังข์  ไวโสภา
หัวหน้าคณะ
พ.ศ.2529-2538

นายทัศนา  กุลัตนาม
คณบดี
พ.ศ.2538-2539

ผศ.อานนท์  ผกากรอง
คณบดี
พ.ศ.2539-2542

นายยิ่งเกียรติ  ภู่สุธาสี
คณบดี
พ.ศ.2542-2546

นายทัศนา  กุลัตนาม
คณบดี
พ.ศ.2546-2547

นางนารี ชาติมาลากร
คณบดี
พ.ศ.2548-2552

นางอารีวรรณ์  บังเกิด
คณบดี
พ.ศ.2552-2556

นางอารีวรรณ์  บังเกิด
คณบดี
พ.ศ.2552-2556

ผศ.เหมวดี  กายใหญ่
คณบดี
พ.ศ.2560-2564

ผศ.เหมวดี  กายใหญ่
คณบดี
พ.ศ.2564-ปัจจุบัน