ประวัติคณะวิทยาการจัดการ

ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาการจัดการ

        คณะวิทยาการจัดการ ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2527 มีนายธวัชชัย สีสุกอง เป็นหัวหน้าคณะคนแรก โดยการดำเนินงานในระยะแรกได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  โครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบัญชีและการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชานิเทศศาสตร์
        ปี พ.ศ. 2538  คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้เปลี่ยนคำเรียกใหม่เป็นคณะวิทยาการจัดการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Faculty  of  Management  Science”  ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  และให้เรียกหัวหน้าคณะเป็นคณบดี
        ปี พ.ศ. 2541 คณะวิทยาการจัดการ ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเป็นแบบโปรแกรมวิชา โดยแบ่งเป็น 6 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
        ปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาการจัดการ ได้เปิดสอนหลักสูตร 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ประกอบด้วย สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการ มีอาคารสำนักงาน 1 หลัง ที่ใช้เป็นห้องสำนักงานคณะ ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม  ห้องปฏิบัติการการตลาด ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส่วนห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง
        ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการจัดการ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา
1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาใหม่ คือ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ประกอบด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์และแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการมีอาคารสำนักงาน 1 หลัง ที่ใช้เป็นห้องสำนักงานคณะ ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุมศรีสองรัก ห้องสมุด ห้องศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย ส่วนห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย จำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางการบัญชี  1 ห้อง และห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ อยู่ที่ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  (อาคาร 19)
        ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีการจัดทำหลักสูตรใหม่จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปลี่ยนเป็น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังนั้น จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร
        ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตรคือ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดังนั้น จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร 
       ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร 
       ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการได้เปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร 10 สาขาวิชา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรและได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี 1 หลักสูตร และจัดทำหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร 
       ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร 10  สาขาวิชา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรและได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี 
      ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร 10 สาขาวิชา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรและได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี  
       ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 5 หลักสูตร 10 สาขาวิชา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี 
       ปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 6 หลักสูตร 9 สาขาวิชา และ ปริญญาโท 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี 5 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
        1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จำนวน 5 สาขาวิชา
               1.1 สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)          
               1.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
               1.3 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)           
               1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
               1.5 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
         2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
          3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)          
          4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
          5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
         6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ทำเนียบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

นายธวัชชัย  สีสุกอง หัวหน้าคณะ พ.ศ.2527-2529
นายสังข์  ไวโสภา หัวหน้าคณะ พ.ศ.2529-2538
นายทัศนา  กุลัตนาม คณบดี พ.ศ.2538-2539
ผศ.อานนท์  ผกากรอง คณบดี พ.ศ.2539-2542
นายยิ่งเกียรติ  ภู่สุธาสี คณบดี พ.ศ.2542-2546
นายทัศนา  กุลัตนาม คณบดี พ.ศ.2546-2547
นางนารี ชาติมาลากร คณบดี พ.ศ.2548-2552
นางอารีวรรณ์  บังเกิด คณบดี พ.ศ.2552-2556
นางอารีวรรณ์  บังเกิด คณบดี พ.ศ.2552-2556
ผศ.เหมวดี  กายใหญ่ คณบดี พ.ศ.2560-2564
ผศ.เหมวดี  กายใหญ่ คณบดี พ.ศ.2564-ปัจจุบัน