ปรัชญา/ภารกิจ

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

สีประจำคณะวิทยาการจัดการ  

สีประจำคณะวิทยาการจัดการ  
สีแสด – ดำ

ปรัชญา

“คุณธรรม นำวิชาการ”

วิสัยทัศน์

 “บูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ มีคุณธรรม มีความรู้ด้านวิชาการ กว้างไกลไปกับเทคโนโลยี
    นวัตกรรม สำนึกรักความเป็นไทย
2. บริการวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ

3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยบูรณาการทุกภาคศาสตร์กับภูมิปัญญา
     ท้องถิ่น
4. สร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายกับชุมชน สถานศึกษาภาครัฐและภาคธุรกิจ
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
6. ทำนุบำรุง สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทเลย ท้องถิ่นไทย

นโยบายในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการคณะมีนโยบาย 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
4. ด้านประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ด้านศิลปวัฒนธรรม
6. โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
7. ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงกำหนด วัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
    ตลาดแรงงาน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการสร้างเครือข่าย
     การพัฒนาท้องถิ่น
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของบุคลากร
5. เพื่อค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่นำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ และบริการ
     วิชาการสู่ท้องถิ่น
6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
7. เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
     สู่ชุมชน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

อัตลักษณ์ของนักศึกษา

"บุคลิกดี จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น"

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

"บัณฑิตดี มีวินัย ใฝ่อาสา พัฒนาตนเองและท้องถิ่น"

ค่านิยมร่วม

ด้วยคำว่า “FMS-LRU” (Faculty of Management Science)
Freedom                หลักความเสรี
Morality                  ยึดมั่นคุณธรรม
Success                   สำเร็จตามเป้าหมาย
Local                       เชื่อมโยงชุมชน
Relationship       สัมพันธ์ภาพภายในและภายนอก
Unity                       ความสามัคคี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ กำหนดให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ
1. เป็นเลิศทางวิชาการ
2. ทักษะพื้นฐานดี
3. มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. นิยมความเป็นไทย