อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น

Rawat Mantra

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สาขาวิชาการจัดการ

ผศ.รวัฒน์ มันทรา

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

การจัดการเขิงกลยุทธ์

E-mail:
Rawat.man@lru.ac.th

Website: https://gm.manage.lru.ac.th/th/rawat_man/

WEERAYUT RATCHATAWETCHAKUL

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สาขาวิชาการจัดการบัญชี

อาจารย์วีระยุทธ รัชตเวชกุล​

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ.(การเงิน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

Management

E-mail: 
artdy22@hotmail.com
weerayut.rat@lru.ac.th

Website: https://gm.manage.lru.ac.th/th/weerayut_rat/

Mechaya Thapimai

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สาขาวิชาการจัดการบัญชี

อาจารย์เมชยา ท่าพิมาย

วุฒิการศึกษา:

บช.ม(การบัญชี)

สาขาที่ถนัด:

การบัญชี

E-mail: 
Machaya@gmail.com

Website : http://acc.manage.lru.ac.th/th/mechaya_tha/

Wanunporn Chuenpiboon

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์​

วุฒิการศึกษา:

บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

การบัญชี

E-mail: 
wanunporn.chu@lru.ac.th
chunpi_boon@hotmail.com
wanunporn1980@gmail.com

Website: http://acc.manage.lru.ac.th/th/wanunporn-chu/

Sanya Nreemprem

อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์สัญญา เนียมเปรม

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. ( การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาที่ถนัด:

Accounting

E-mail: 
sanya.nre@lru.ac.th

Website: http://acc.manage.lru.ac.th/th/sanya_nre/