บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

นางณัฐฐิญา สุขะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวประกาย นามผา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรอะนงค์ หล่มเหลา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวรัชพรรณ ชีพพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเบญญทิพย์ มุลาลินน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายอนุสรณ์ พรหมมาศ
นักวิชาการพัสดุ
นายพิพัธน์ วังคำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายประสิทธิ์ฏิชัย ชัยยันต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Share to ...