บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ

นางชยุตรา ชัยสิทธิ์

นางชยุตรา ชัยสิทธิ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
นางสาวอัญชิสา ปัดสำราญ

นางสาวอัญชิสา ปัดสำราญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวประกาย นามผา

นางสาวประกาย นามผา

นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางณัฐฐิญา สุขะ

นางณัฐฐิญา สุขะ

เจ้าพนักงานธุรการ
นางอรอะนงค์ หล่มเหลา

นางอรอะนงค์ หล่มเหลา

เจ้าพนักงานห้องสมุด
เกศฤทัย ศรีสุทร

เกศฤทัย ศรีสุทร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายพิพัธน์ วังคำ

นายพิพัธน์ วังคำ

เจ้าหน้าที่ห้องเอกสารการพิมพ์
นายอนุสรณ์ พรหมมาศ

นายอนุสรณ์ พรหมมาศ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายประสิทธิฏิชัย ชัยยนต์

นายประสิทธิฏิชัย ชัยยนต์

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา