บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ

นางชยุตรา ชัยสิทธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
นางณัฐฐิญา สุขะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวประกาย นามผา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรอะนงค์ หล่มเหลา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวรัชพรรณ ชีพพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเบญญทิพย์ มุลาลินน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายอนุสรณ์ พรหมมาศ
นักวิชาการพัสดุ
นายพิพัธน์ วังคำ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายประสิทธิ์ฏิชัย ชัยยันต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Share to ...