สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ (นิเทศศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of  Communication Arts (Communication  Arts)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com. Arts  (Communication  Arts)

ทำไมต้อง เรียน  “นิเทศศาสตร์” 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558    เพื่อให้เข้ากับยุคเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดน   สาขานิเทศศาสตร์ จึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้กับทุกองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์

นิเทศศาสตร์คืออะไร

         นิเทศศาสตร์ คือศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งการพูด  การเขียน การถ่ายภาพ  การถ่ายวีดีโอ  เพื่อผลิตเป็น “สื่อ” ออกสู่สาธารณชน ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อวิทยุโทรทัศน์  สื่อภาพยนตร์  สื่อนิตยสาร  สื่อออนไลน์  เว็บไซด์  โซเชียลมีเดีย (Social Media)  เช่น เฟสบุ๊ค  ไลน์   อินสตาแกรม  งานออร์แกไนซ์  รับจัดงานอีเว้นท์ (Event)  งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายไวนิล  แผ่นพับ โปสเตอร์  ฯลฯ

นิเทศศาสตร์  คือ คนทำสื่อ  – คนทำสื่อ  คือ  นิเทศศาสตร์

ในยุคการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  นิเทศศาสตร์ยิ่งมีความสำคัญในฐานะของ “สื่อ” ที่จะต้อง”สื่อสาร”ให้คนทุกชาติทุกภาษาได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อหลายรูปแบบ เช่น  สื่อวีดีโอ  แผ่นพับ หนังสือ  นิตยสาร  หนังสั้น  ภาพยนตร์  รายการโทรทัศน์และวิทยุล้วนแต่ต้องใช้คนที่จบมาทางด้านนิเทศศาสตร์ทั้งสิ้น  คนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน “สื่อ” จึงได้เปรียบมากกว่าคนอาชีพอื่นๆ เพราะทักษะเฉพาะด้านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องฝึกฝนและใช้เวลาในการคิดและสร้างสรรค์ทั้งสิ้น

ปรัชญาหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ มีคุณธรรม นำวิชาการ มีจิตสำนึกรักชุมชนและท้องถิ่น

นิเทศศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ทั้ง หน่วยงานสื่อภาครัฐและเอกชน    ฝึกปฏิบัติงานจริงทั้งในและนอกห้องเรียน   จากบุคลากรมืออาชีพในท้องถิ่น   วิทยากรพิเศษจากวงการสื่อต่างๆ   ทั้งวิทยุ  โทรทัศน์  ภาพยนตร์  พิธีกร  ฯลฯ

เรียนนิเทศศาสตร์   ทำงานได้หลากหลาย  รายได้ดี   

จบแล้วทำงานได้หลากหลายทั้งภาครัฐ  เอกชน และเป็นเจ้าของธุรกิจ ทั้งงาน ออกแบบกราฟิก  ช่างภาพ  นักตัดต่อ  นักจัดรายการวิทยุ   พิธีกร   นักข่าวมืออาชีพ  นักออกแบบเว็บไซด์   นักประชาสัมพันธ์  รับจ้างทำโฆษณา  ป้ายไวนิล  ออกแบบผลิตภัณฑ์ (OTOP) ธุรกิจถ่ายภาพ  Wedding  Studio   นักแต่งเพลงอิสระ  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และนิตยสาร  ผู้กำกับ  นักแสดง นักเขียนนักวิชาการ  ครู  อาจารย์  ทำงานด้านสื่อออนไลน์  นักตัดต่อภาพ ผู้ควบคุมเสียง ผู้ควบคุมรายการ ผู้ผลิตรายการ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 10 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 หน่วยกิต
       
หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    
    2.1  วิชาเนื้อหาบังคับ 33 หน่วยกิต
    2.2  วิชาเนื้อหาเลือก 24 หน่วยกิต
    2.3  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
         
  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อยากเรียนนิเทศศาสตร์ ต้อง

มั่นใจ  กล้าแสดงออก  บุคลิกดี

ชอบอ่าน  เขียน  พูด  รักการเรียนรู้

ชอบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีความคิดสร้างสรรค์

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

อย่ารอช้า  มาเรียนกับพวกเรา  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทุนการศึกษา
        1. กองทุนกู้ยืมทางการศึกษาทั้งรายเก่า และรายใหม่ (กยศ.)
2. ทุนมหาวิทยาลัยประเภท ทุนเรียนดี และทุนฐานะยากจน
3. ทุนประจำปีจากมูลนิธิ หรือบุคคลให้โดยไม่มีข้อผูกพัน

Share to ...