ปรัชญา/ภารกิจ

สีประจำคณะ   

สีแสด – ดำ

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ปรัชญา

“คุณธรรม  นำวิชาการ”

วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการ  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

พันธกิจ

คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจและความรับผิดชอบครอบคลุมภาระงาน 7 ประการ

1. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านวิทยาการจัดการ

4. บริการวิชาการศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการโดยบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกคณะวิทยาการจัดการ

6. ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

7. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

นโยบายในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการคณะมีนโยบาย 7 ด้าน ดังนี้

1. ด้านวิชาการ

2. ด้านบุคลากร

3. ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

4. ด้านประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5. ด้านศิลปวัฒนธรรม

6. โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

7. ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงกำหนด วัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

3. เพื่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของบุคลากร

5. เพื่อค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่นำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ และบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

7. เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สู่ชุมชน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

อัตลักษณ์ของนักศึกษา

“บุคลิกดี จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

“บัณฑิตดี มีวินัย ใฝ่อาสา พัฒนาตนเองและท้องถิ่น”

 

ค่านิยมร่วม

ด้วยคำว่า “FMS-LRU” (Faculty of Management Science)

Freedom               หลักความเสรี

Morality                ยึดมั่นคุณธรรม

Success                  สำเร็จตามเป้าหมาย

Local                      เชื่อมโยงชุมชน

Relationship         สัมพันธ์ภาพภายในและภายนอก

Unity                      ความสามัคคี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ กำหนดให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ

1. เป็นเลิศทางวิชาการ

2. ทักษะพื้นฐานดี

3. มีคุณธรรมและจริยธรรม

4. นิยมความเป็นไทย

 

Share to ...