ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Apps for Education ณ ห้องฝึกปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม