โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 มิถุนา

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสต์ดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤ

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ

การตรวจประเมินคุณภาพ

Read more

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภา

Read more

การปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และเตรียมความพร้อมสู่นักเศรษฐศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภา

Read more

แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการแและอาจารย์ประจำสาขาวิชาพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภา

Read more

แนะนำสาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภา

Read more

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภา

Read more