ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินกิจกรรม 5ส คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวันที่12พฤษภาคม 2564

การดำเนินกิจกรรม 5ส คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การตรวจเยี่ยมสาขาวิชาและห้องพักอาจารย์ประจำสาขาวิชา
“การดำเนินกิจกรรม 5ส คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”
ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2564

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม