ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2565 รูปแบบในสถานที่ตั้งและระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย