ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

“การบริหารจัดการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดการบรรยายพิเศษการจัดการธุรกิจที่พัก หัวข้อ “การบริหารจัดการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
โดยมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการที่พักทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจที่พักในอนาคต
โดยมีนายศรายุทธ โนติ๊บ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา ณ ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม