ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาการจัดการ
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
ณ หอประชุมขุมทองวีไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม