ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี
คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม