ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการครั้งที่7/2563

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการครั้งที่7/2563
วันที่23กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการคณบดี อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม