ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ แห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และ อาจารย์เกศนี จึงวัฒนตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประกันคุณภาพ
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

     

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม