ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ