ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

การปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี(ภาคปกติ)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี(ภาคปกติ)
หมู่เรียน บ.๖๒๐๑ บ.๖๒๐๒ และ บ. ๖๒๐๓ และเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี(ภาคปกติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม