ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศวันที่2

โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ”
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563  ณ ห้องเรียน 19407-19408 และห้องโถงชั้น 2
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม