ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การออกแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยอินโฟกราฟฟิคส์และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ขั้น แอดวานซ์ วันที่ 2

เมื่อวันที่8พ.ย.63 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การออกแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยอินโฟกราฟฟิคส์และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ขั้น แอดวานซ์” กลุ่มที่ 1
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องเรียน 19301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม