ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตังนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566

บรรยากาศการเลือกตังนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ชั้น 2 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม