ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง ผู้รับผิดชอบโครง U2T และทีมผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยได้เข้ารอบ 5 ทีม ของการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง ผู้รับผิดชอบโครง U2T และทีมผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ได้เข้ารอบ 5 ทีม ของการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม