ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านบริหารธุรกิจ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเรียน 19201 -19202 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม