ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

“ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน”

“ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน”
กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการประกอบการธุรกิจชุมชน
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม