ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

“ตลาดนัดผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์”

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
“ตลาดนัดผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ณ ชั้น 2 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม