ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่และการขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11)

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการส่งเสริมบุคลิกภาพ
เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ สำหรับนักศึกษใหม่ ปีการศึกษา 2565 รหัส62 ,63 ,64
เรื่อง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่และการขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11)
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม