ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกเสียงวิทยุรายการ “วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย”

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย
โดยมีผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม (ดีเจ เชียงโคเล) อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินรายการ
และมีดร.ศศิธร กกฝ้าย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ร่วมรายการ
ซึ่งเป็นการเอาผลงานของโครงการฯ งานวิจัย และการบริการชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังโดยออกอากาศทางคลื่น AM1341 KHz สวท.เลย