ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับคณะ ระบบ VDO Conference
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม