ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย


นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ร่วมประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย อาจารย์ไพโรจน์ ชัชวาลย์, อาจารย์ภัชธีญา บุญฤทธิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี(ดร.สุณัฐวีย์ น้อยโสภา) ทีมที่ปรึกษาจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM Bank)(คุณศศิธร มาเมือง) ที่ปรึกษาสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TACBA) (คุณพงษ์พัฒน์ สัตยวินิจ) CEOบริษัท เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จำกัดและผู้เชี่ยวชาญตลาดอาเซียนและจีน(คุณณัฏฐชัย อุดมวิทยารัตน์)รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดเลย(นายดวงเด่น ไชยสุรินทร์) ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทยลาว ตัวแทนผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้าในจังหวัดเลย ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย-ลาว (ว่าที่ร.ต.วิทยา ศรียาลัย), ผู้ผลิตข่าอบแห้ง(นายศุภนิมิต ศรีบุรินทร์)และผู้ช่วยฝ่ายขายบริษัท ปลาร้าแม่เหรียญ จำกัด(นายศตพล ทุมสักกะ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่สำคัญในจังหวัดเลยที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และผลักดันให้เกิดมูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดเลยเพิ่มขึ้น โดยกำหนดแผนร่วมกัน 5 เรื่องคือ (1) การจัดทำข้อมูลฐานสินค้าที่มีศักยภาพในจังหวัด (2) การจัดทำ E-catalog เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาต่างประเทศ (3) การส่งเสริมให้มีช่องทางการจำหน่ายทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ (4) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (5) การจับมือร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและจำหน่ายปลาร้าแม่เหรียญ กับ ผู้ส่งออกสินค้าไป สปป.ลาว โดยผ่านช่องทางด่านการค้าชายแดนจังหวัดเลย
@ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ชั้น 3 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.