ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2565 กลุ่มที่ 4

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานอย่างมั่นคง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม