ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ราชภัฏเลย สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

24 มีนาคม 2567 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา ณ ห้องฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล โดยมี อาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ อาจารย์พลกร วงศ์ลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การประเมินความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาผู้สมัคร โดยกรรมการสอบได้ซักถามเกี่ยวกับความสนใจในสาขา แรงจูงใจในการเรียนต่อ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา