ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

รงเรียนสีชมพูศึกษา อ.สีชมพู จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา อ.สีชมพู จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ หาวิทยาลัยราขภัฏเลย ในวันที่ 16 สิ่งหาคม 2562