ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฯ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สอบคัดเลือกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

24 มีนาคม พ.ศ. 2567 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ ห้องฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กิจกรรม ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้เข้าสอบทุกคนต่างตั้งใจตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มความสามารถ