ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รูปแบบในสถานที่ตั้งและระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย