ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมรับฟังประสบการณ์จากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

8 มิ.ย. 2567สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี อาจารย์รภัสสา ชาติกุล ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ทางสาขาวิชาฯ ยังได้รับเกียรติจากนางสาวปาริชา สมศรีมี ศิษย์เก่าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมและรุ่นพี่ศิษย์ปัจุบัน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานหลังจบการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่นักศึกษารุ่นน้องต่อไป