ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ราชภัฏเลย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณาจารย์ร่วมให้โอวาท

8 มิ.ย. 2567 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีอาจารย์รภัสสา ชาติกุล ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ร่วมกันให้โอวาทและคำแนะนำอันทรงคุณค่าแก่นักศึกษาใหม่อย่างพร้อมเพรียง เพื่อเตรียมความพร้อมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย