ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบัญชี(ภาคพิเศษ)ก้าวให้ทันภาษีธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัล

วันที่ 19 มีนาคม 2566สาขาวิชาการบัญชี(ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการอบรม “ก้าวให้ทันภาษีธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัล”โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 2
อาคารคณะวิทยาการจัดการ (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม