ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการทำงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในศตวรรษที่ 21

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอบรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมการทำงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 63 ณห้อง19606 – 607

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม