ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ “ระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
อบรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
หัวข้อ “ระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
ณ ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ (19315) อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม